”När Göteborgs idrottsvärld i dag under flygande fanor och klingande spel inviger den vackra Slottsskogsvallen, så sker det i den glada tillförsikten, att man lyckats få en idrottsborg som man har anledning att vara stolt över.

Och när sedan våra idrottsmän pröva banor och plan och kämpa om ära och lagrar, så skola de finna allt i bästa ordning och väl förberett för att giva invigningstävlingarna de bästa möjliga resultat.

Slottsskogsvallens historia och detaljerade beskrivningar av densamma ha vid flera tillfällen lämnats. Man har således nu endast att med tillfredsställelse konstatera, att professor L.A. Wahlmans vackra skapelse ligger färdig för dagens högtidliga öppnande.

När en av H.T:s medarbetare i går eftermiddag avlade besök å Slottsskogsvallen, så var man just i färd med de sista anordningarna.

Redan vid första anblicken av idrottsplatsen frapperades man av det vackra läget och den ståtliga anläggningens form, inbäddad som den nu ligger i skog och vårlig grönska. De 18–19 tusen människor, som Slottsskogsvallen kan taga emot, få således ögonfägnad.

Banorna voro på fredagskvällen mycket goda, om än något lösa. Några rekordbanor kan det väl icke bli tal om ännu. De bliva säkerligen bättre längre fram, då de egentliga spelen taga sin början. Men ändock böra de tillfredsställa rätt höga anspråk. Detta vad beträffar såväl hopp- som löpare- och kastbanorna.

För att tävlingarna skola gå raskt och utan alltför mycket tidsspillan finnes moderna signalanordningar och telefoner. I såväl tävlingsledningens som pressens lokaler är väl sörjt för god kontakt med banorna.

De tävlande ha icke mindre än sex avklädningsrum till sitt förfogande samt naturligtvis duschrum och sådant som hör till förstklassiga anordningar på en idrottsplats.

För att giva funktionärerna tillfälle till övning, har som bekant, en funktionärskurs varit anordnad.

Dör övrigt borga väl de välkända namn som återfinnas på tävlingarnas funktionärslista för att det hela skall gå väl i lås.

Då detta skrives ser vädret icke lovande ut, men man får hoppas, att det blir åtminstone uppehåll i regnet, när kronprinsen i dag kl. 4 inviger Slottsskogsvallen och då tävlingarna och uppvisningarna gå av stapeln.

När våra idrottsplatser öppnats.

Det torde i dag vara av intresse att något erinra om de tidigare tillfällen, då större idrottsplatser invigts i Göteborg.

För 27 år sedan (1896) öppnades Idrottsplatsen på Levgrens äng, som Göteborgs velocipedklubb anlade. Idrottsplatsen var huvudsakligen avsedd att vara velocipedbana, och huvudnumret vid öppnandet var naturligtvis velocipedtävlingarna. Sedan major V. Reuter hållit invigningstalet började tävlingarna efter ett omväxlande program. Utom cykeltävlingarna, som blevo vackra och intressanta, förekommo tävlingar i allmän idrott på sandplanen innanför velocipedbanan. Det var allt, som bjöds vid denna sedan så flitigt använda idrottsplats, vilken, som bekant, ett par gånger omlagts.

Några år senare, 1901, omlade Örgryte idrottssällskap sin gamla idrottsplats, Balders Hage. De banor för löpning, hopp, kast, fotboll och tennis, som man förut haft där, tillfredsställde icke längre idrottsmännens krav. I stället för den gamla löparebanan med tvära ’svängar- fick man en med rundade hörn, tennisbanorna blevo fullt tidsenliga och även fotbollsplanen förbättrades. Platsen invigdes i sitt nya skick med två dagars tävlingar, som försiggingo i relativ stillhet.

År 1901 invigdes även Tennispaviljongen med en storstilad festlighet därstädes, i vilken ’hela Göteborg’ deltogo.

Det dröjde sedan till 1908 innan någon idrottsplatsinvigning i större stil förekom. Det var då Valhalla detta år öppnades. Under regnväder försiggick denna invigningsfest, som samlade bortåt 5,000 åskådare. Sedan några hundra idrottsmän från så gott som samtliga stadens föreningar och i tävlingar deltagande främmande idrottsklubbar inmarscherat och ställt upp sig framför tribunen, erinrade sällskapets ordförande om arbetet för platsens tillkomst, varpå landshövding Lagerbring höll invigningstalet. Därefter började tävlingar i allmän idrott samt fotbollsmatch mellan Berlinklubben Victoria och Örgrytelaget.

Med Valhalla fick Göteborg sin första moderna plats för allmän idrott och fotboll. Den betingade en kostnad av omkring 40,000 kr. Platsens löparebana omlades en gång senare och flera åskådareplatser byggdes till några år innan Valhalla igenlades.

Det alltmer utbredda intresset för fotbollsspelet gav anledning till att man år 1916 omlade Idrottsplatsen på Levgrens äng till en modern fotbollsplan, som under stor tillslutning detta år invigdes. Efter defilering av huvudsakligen medlemmar i stadens fotbollsklubbar, höll general Balck invigningstalet, varpå Akademisk bollklubb i Köpenhamn spelade en fotbollsmatch med Göteborgskamraterna. Platsen kallades först Ullervi, sedan Ullevi.

Nya Varvets idrottsplats, som huvudsakligen användes av militären därute, invigdes några år senare med militär ståt, Gibraltar idrottsplats togs i fjol i bruk utan ceremonier, och nu stå vi inför Slottsskogsvallens länge bebådade invigning. Denna öppningsfest synes komma att röna betydligt större tillslutning från publik och allmänhet än föregångarna. Slottsskogsvallen är ju efter större mått än de andra och de slutliga kostnaderna, som hålla sig omkring miljonen, äro ojämförligt större än utgifterna för de andra idrottsplatserna.

Det idrottsliga programmet här bir, som nämnts, gymnastikuppvisningar och idrottstävlingar. Därmed har staden fått en ersättning i stället för Valhalla, vilken senare säkerligen dock kommer väl till pass, då platsen efter utställningens slut återlämnas till idrottsmännen, ty den behöves väl för de östra stadsdelarna.

–n.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 maj 1923)

Bilden i sidhuvudet visar Slottsskogsvallen i maj månad 1923 och är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 maj 1923.