Ortnamn

Ortnamnen i staden med omgivningar finns inte alltid på gatuskyltar eller på moderna kartor. När ortnamn lyfts fram i forskningen är det oftast landsbygdsområden som lyfts fram. (Strid 1999, Nyström 2003) Den kartläggning och forskning som gjordes för drygt hundra år sedan av ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän berörde i lika hög grad stadsområdet som länet i övrigt. De tre häften som gavs ut 1925-29 bildar här stommen för genomgången av ortnamnen i Göteborg. Efterhand kommer andra delar av ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän för att få med även de stora områden som införlivats med Göteborg under efterkrigstiden.

I skrivande stund pågår arbetet med ortnamn som börjar på ”A” och ”B”.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

Referenser

Nyström, Staffan, Smånamn och andra ortnamn, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetets förl., Stockholm, 2003.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, Dialekt- och ortnamnsarkivet, Göteborg, utgivet i tre häften 1925-1929.

Strid, Jan Paul, Kulturlandskapets språkliga dimension [Elektronisk resurs] : ortnamnen, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1999: http://www.raa.se/publicerat/9789172096059.pdf

Wahlberg, Mats (red.), Svenskt ortnamnslexikon, Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI), Uppsala, 2003.