1800-talets Göteborg

Tjolöholms vara eller icke vara

”Det har diskuterats man och man emellan huruvida Tjolöholms stuteri skulle efter hr J. Fr. Dicksons frånfälle fortgå, och om det nya slottet där skulle uppföras.

Hvad stuteriet angår, så lärer grefve Bonde, svärsonen, icke vara vidare intresserad för den saken. Att det kommer att

nedläggas, är nästan säkert.

Angående slottet är beslut ännu icke fattadt. Visserligen är det gamla slottet dåligt och kräfver hvarje år en liten för­mögenhet att underhålla, men om sterbhuset finner skäligt att låta uppföra ett nytt, är ännu icke säkert.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Foto av det nybyggda Tjolöholms slott i regntungt väder (uppfört av familjen James Frederick Dickson 1897-1904) . Några människor går längs trädgårdsgången i förgrunden.

Läs mer om Tjolöholms slott via denna länk.