1800-talets Göteborg

Drottning Kristinas spinnrock

”För några dagar sedan afsändes från Göteborg till Stockholm en liten sam­ling antika möbler och husgerådssaker, som tillhört framlidne landshöfdingen grefve Snoilsky. I samlingen fanns äfven en liten tingest af ovanligare slag, nemligen drottning Kristinas spinnrock från den tiden hon var barn och fick hålla till godo med småborgerligt arbete.

Den lilla tingesten är omkring 2 1/2 fot hög och mycket sirlig. Underställningen och skifvan äro af ask, hjulet af hvit gran, med tunna, svarfvade ekrar af svart ebenholts samt vin­gar, spolar och trampor af valnöt. På flera stillen är namnet Kristina ingraveradt under kunglig krona samt årtalen 1634, 1636, 1683. Flera andra små inskriptioner finnas, men äro i det närmaste utplånade. All metall är af ren, blank koppar. Den säregna antiqviteien är i alla delar ett litet konstverk och har tro­ligen förfärdigats i Nürnberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Spinnrock.