Aftonbladet: 1834-08-18

”Koleran i Göteborg

Uti Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning läses följande, af den 112 Augusti:

Ganska anmärkningsvärdt är, att, enligt hvad flera personer fästat uppmärksamhet vid, gråsparf och annan småfogel icke, under senast förflutna dagar, varit synliga i staden förr än i går; man vill tillskrifva detta luftens förpestande. Af högst trovärdige personer är berättadt, att regnet, som nedföll istlidne Fredag, medförde en ryslig stank; 2:e båtar voro nemligen, samma dag, just som det började att regna, under segel utanför Winga; besättningen samt passagerarne på den ena sågo sig nödsakade hålla näsdukar för näsorna, för att icke qväfvas af den stinkande lukten, men karlarne, som voro på den andra, iakttogo icke samma försigtighetsmått, och 2:ne af dem afledo, innan båten hann insegla till klippan.

Läkarne förklarade i går inför Sundhets-Nämden, att den härjande koleran antagit en lindirgare karakter, och sedan man nu, att döma af de arrangemanger som träffats, med mera sans möter sjukdomen, hoppas vi, att största faran är öfverstånden, ehuru ännu alltjemt äfven flera, af bättre klassen, menniskor dagligen bortryckas.

Ännu ett kokhus blifver i morgon i tillfälle utdela understöd, och efter den tiden torde 1200 portioner dagligen kunna utdelas. Fem Läkare äro idag ankomne från Stockholm, och en, genom enskilt försorg, från Köpenhamn. Frivilliga Brandkorpsens personal bispringar dagligen sjuka, under ledning af dess chef Hr J.A. Rossing, och har en af korpsens Hedersledamöter till en början aflemnat medel till nödiga medikamenters anskaffande.

Sundhets-Nämnden har ock, med i dag, föranstaltat derom, att tillräcklig personal blifvit antagen för att, fördelt i olika distrikter, verkställa rökning i husen, efter anvisning af husägare.

I häkten inom staden förvarade personer, hvilka blifvit ådömde allmänt arbete, äro idag under betäckning utsände för att gräfva grafvar för de aflidne; till hvad grad detta var af behofvet påkalladt, kan man sluta deraf, att cirka 60 lik, natten till igår, blefvo stående obegrafna på kyrkogårdarna af brist på dödgräfvare.

Önskligt vore, att mer ordning rådde bland och mera tillsyn lemnades åt sjukbärarne, ty att mycket härvid är att anmärka, derpå lemnas stundligen bevis, och Red. Känner bestämdt, att enskilte personer, under gårdagen, gjort pekuniära uppoffringar, för att till sjukhusen få transporterade sjuke, hvilka, från förmiddagen till sent på aftonen, legat öfvergifna under bar himmel. Att Chefen för den här förlagda Garnisonen samt Arméens förråder lemnar all tänkbar undsättning till eländets afhjelpande, erkännes allmänt.

Samma tidning innehåller i postskriptum följande: Af tabellen synes, att 392 personer aflidit i Carl Johans församlig tills idag, kl. 6 f.m. Af sammandraget af till Sundhetsnämnden ingifne förteckningar öfver patienter uti nu härjade farsot inom staden och på dess område inhämtas: att af 827 insjuknade, 101 tillfrisknat och 256 aflidit, intill samma tid idag. Antalet döde blifver således: 648; men uppgifterna till Sundhetsnämnden äro icke tillförlitliga. Att döma af de uppgifter vi hos Presterskapet sökt förskaffa oss, anse vi mer än sannolikt, att inalles 800 personer redan aflidit.

Af Göta Artilleriregemente hafva, sedan sjukdomens utbrott, 85 man insjuknat och 33 äro döda, tills i dag, på morgonen.

I Carl Johans församling är sjukdomen i märkbart aftagande; i Staden är detta deremot ännu ej förhållandet. Enligt till Landshöfdinge-Embetet ingångne rapporter har farsoten, så att säga, visat sig i hela Länet.”