1800-talets Göteborg

München Bryggeriaktiebolag i Göteborg

München Bryggeriaktiebolag i Göteborg konstituerades i går, efter det bolagsordningen blifvit af k.m:t fastställd. Enligt denna skall bolagets aktiekapital utgöra minst 200,000 kronor och högst 600,000 kronor, fördelat i preferensaktier och stamaktier, hvarje aktie á 100 kronor. Styrelsen skall bestå af tre ledamöter, af hvilka en af bolagsstämman utses till verkställande direktör. Därjemte väljas två styrelsesuppleanter.

Vid det konstituerande sammanträdet i går valdes till styrelse hrr A. Raijalin, gust. Jansson och A.G. Selldén, af hvilka hr Raijalin utsågs till verkställande direktör. Till styrelsesuppleanter valdes hrr Charles Em. Andersson och stadsmäklare J.L. Carlsson. Revisorer blefvo hrr Carl Engström och Alb. J. Olsson med hr disponent M. Carlgren som suppleant. (Ur Göteborgs Aftonblad 1 april 1896)