1800-talets Göteborg

Brusewitzska huset

Ombyggnaden af det gamla Brusewitzska huset, n:r 50 Kungsgatan, har i dagarna afslutats. Arbetet har utförts under ledning af arkitekten och byggmästaren C.F. Ebeling, som jemväl uppgjort ritningarne. Det stora 4 våningar höga huset visar utvändigt ett vackert och ståtligt utseende, och inredningen lemnar ej någon öfrigt att önska. Rummen äro samtliga i alla våningarne, såväl de åt gatan som åt gården, ovanligt ljusa och trefliga, hvartill i ej ringa mon bidrager att öfverallt glada färger äro rådande. Af det gamla huset finnes endast qvar gatubyggnaden till 2 våningars höjd.

Alla gårdsbyggnaderna äro nya. Uppvärmningen sker genom ett af firman Gegerfelt & Wejdling upprättadt värmeledningssystem med tillämpning af Gebrüder Cörtings system, hvilket visar sig vara mycket praktiskt. Elektrisk belysning saknas naturligtvis ej heller. Den är inledd af firman Calvert & Co.

Golfvet i bottenvåningen utgöres af synnerligen prydlig tegelsten från Sachsen. Asfaltsbeläggningen i porten och på gården är verkstäld af her Wilhelm Sternhagen. Rusch & Son ha utfört målningsarbetet.

I bottenvåningen äro inrymda tre butikslägenheter. Den största af dessa förhyres af klädeshandl. L.A. Hillberg, hvars lokal innefattar rum för klädeshandel, skrädderi och herrekipering, rum för tillskärare, reparationsverkstad och kontor. Den andra af butikerna inrymmer fröken Lundins handskhandel, och den tredje är förhyrd af bageribolaget Björk & Westrin, som använder densamma till konditori. Denna lokal är särkildt prydlig och tilltalande. Väggarna prydas af synnerligen väl utförda målningar af Carl Grabow från Stockholm samt en annan artist. De tre öfra våningarna upptagas af firman H.J. Heyman & Co. Första våningen inrymmer kontorslägenheter, kassahvalf, lagerrum för möbeltyger, portierer och mattor samt toilettrum för cheferna och personalen.

I andra våningen finnes manufakturlager, inköpsrum, expeditionsrum, packrum samt hr Charles Heymans privatkontor och i tredje våningen klädeslager, foderartiklar, tricotage, filtar, profrum, resandes profrum med skåp för profver och andra saker, rum för gardintyger m.m.

Genom våningarna löper en elekrisk varuhiss, utförd af Göteborgs mek. verkstad och levererad af Boye & Thorsens elektriska aktiebolag. (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 april 1896)