1800-talets Göteborg

Lustspelet ”Krig i fred”

”Stora teatern hade i går upptagit det bekanta roliga lustspelet “Krig i fred“.
Det mindre välbetänkta i att så sent på saisonen, då teaterintresset ju vanligen plär vara mycket slappt, gifva repriser af ett så utslitet stycke visade sig oförtydbart vid gårdagens spektakel uti den ytterst glest besatta salongen.
Den publik som infunnit sig var emellertid tacksam och applåderade de uppträdande, hvilka samtliga gjorde sitt bästa och presterade ett genomgående godt samspel i lagom lifligt tempo.
Skulle någon bland de uppträdande särskildt framhållas vore det väl hr Ljungqvist, hvilkens komiska framställning af Reif von Reiflingen väckte mycken munterhet.
I afton gifves för andra och sista gången “Krig i fred“. I morgon afton gifves en intressant nyhet, nemligen Rudolf Kneisels komedi “Jum Jum“, hvilken pjes med sitt trefliga innehåll är egnad att på det högsta fängsla och intressera. Den har också öfverallt där den gifvits mottagits med bifall.
Som denna pjes gifves endast en gång är det att antaga att publiken ej skall försumma tillfället att göra bekantskap med densamma. Hufvudrolerna innehafvas af hrr Andersson, Carlsén, Wetterstrand samt fru Tegnér och fröken Strömberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 april 1896)