”Styrelsen för Slottsskogsparken har hemställt, att § 1 i förordningen angående särskilda ordningsföreskrifter för Göteborg må erhålla följande lydelse:

”Vid vite af 2 till och med 5 kronor må icke någon med andra än för persontrafik afsedda åkdon färdas i Nya Allén utom tvärs öfver densamma å de ställen där öfverfartsvägar finnas. Enhanda förbud gäller äfven i fråga om samtliga vägar inom Slottsskogsparkens område” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 april 1896)