1800-talets Göteborg

Stadens nya Sjömanshem

”Under år 1895 har nya sjömanshemmet varit besökt af 1 772 sjöfarande, hvilka i hemmet tillbrakt sammanlagt 9 181 dagar utvisande ett dagligt medeltal af 25 á 26 besökande.

Dels å deposition och dels till förvaring under kortare tid hafva af sjömän under det gångna året varit inlemnade i hemmet kr. 25 382 förutom de medel som hemmet genom s.k. träcksedlar uppburit och hemsändt till sjömäns anförvanter.

Genom den praktiska anordningen af butiker å hemmets facad erhålles en ganska god hyresinkomst, hvarigenom afgifterna för vistelse i hemmet kunnat reduceras, så att i befälsafdelningen nu erlägges kr. 1,60 och i manskapsafdelningen kr 1,20 pr dag för full inackordering.

De besökandes antal i år har utgjort 809.” (Ur: Göteborgs Aftonblad den 20 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Sjömanshemmet,vid Masthuggstorget, invigt 1896.