1800-talets Göteborg

Auktion: Villatomter å Långedrag

”Genom offentlig auktion som förrättas å Långedrag Lördagen den 25 April kl. 3 e.m. i lokal som anslag å ångbåtsbryggan anvisas, försäljas tio stycken villatomter särdeles väl belägna emellan herrar doktor Flobergs, fabrikör Lindstrands och direktör Falcks villor och hvardera innehållande 5- á 600 kv. Meter. Marken är förra hösten besådd med skogsfrö. Öfver tomterna finnes karta, upprättad af kommissionslandtmätare K.G. Reenstierna, till påseende hos undertecknad.

Jorden är lagfaren och säljes gravationsfri. Hälften af inropssumman betalas vid klubbslaget och andra hälften vid tillträdet då åtkomsthandlingar utlemnas.

Vidare meddelar

Victor Palmgren, Långedrag.

Anmodad auktionsförrättare.” (Ur Göteborgs Aftonblad 21 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta:  Långedrag, hamnen år 1917-