1800-talets Göteborg

Elektrisk belysning i Christine kyrka

”Den elektriska belysningen i Christine kyrka afprofvades i går qväll och visade sig till fullo motsvara de förväntningar man gjort sig om densamma.

Det är det elektriska aktiebolaget Boye & Thorsen, som verkställt inledningen och anordningen af den nya belysningen och erkännas måste, att firman däraf har all heder. Allt är smakfullt och elegant anordnadt och belysningen är så anbrakt, att hvarje vrå af templet blir fullständigt upplyst. 84 lågor äro placerade i form af imitationsljus i kronorna och kandelabrarne vid altarrunden. På predikstolen äro placerade tvenne kandelabrar med lampor af nedtill mattslipadt glas; liknande de lampor finns också på långsidorna. I Aschebergska grafkoret är anbrakt en krona med lampor af blekrödt glas, hvilka sprida ett behagligt skimmer öfver koret.

Belysningens styrka motsvarar 3 000 normalljus.

Ganska mycket folk hade i går afton infunnit sig för att taga den nya belysningen i skärskådande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Carlotta: Kristine kyrka, 1901.