1800-talets Göteborg

En bortglömd stadsdel

”En bortglömd stadsdel som nu börjat vakna till lif, är Göteborgs 16:de rote (förut 12:te roten), nemligen Stampen. Denna stadsdel, som ännu till hufvudsaklig del är bebygd med trähus, hvaraf många äro rätt gamla och tillhöra “det Göteborg som går“, har sedan många år tillbaka räknats till det centrala Göteborg, som endast får med stenhus bebyggas. Ännu har dock endast ett ringa antal stenhus där blifvit uppförda, och den lifliga byggnadsverksamhet, som annars på de senaste åren utvecklat sig åt alla håll inom stadens område, har icke sträckt sig till den nämnda stadsdelen, som synes hafva varit nästan bortglömd. Visserligen har staden utvecklat sig äfven åt detta håll, men längre bort, nemligen vid Ols- kroken, äfvenså har invid stadens gräns intill Stampen i den del af Örgryte, som kallas Gårda, en liten fabriksstad på några få år vuxit upp, men Stampen har ändå förblifvit i sitt gamla stillastående intill den senaste tiden. Orsaken till detta stil­lastående är att söka i en länge fördröjd reglering af denna stadsdel. Ännu äro tomterna där till större delen upplåtelsetomter, som icke blifvit inköpta.

På sista tiden hafva emellertid förhål­landena blifvit väsentligt ändrade hvad denna numera reglerade stadsdel beträffar. Sedan Odins- och Friggagatorna sistlidne höst blifvit utlagda och Drätselkammaren för ett par månader sedan af Stadsfullmäktige erhållit uppdrag att sälja tomter i 16:de roten, hafva tomtegare allmänt börjat arbeta för, att få sina tomter reg­lerade och friköpta.    ‘

Antagligen skall det icke dröja länge, förrän den nya regleringen till hufvudsak­lig del blifvit genomförd och nya tvärga­tor mellan Odins- och Friggagatorna samt Stampgatan blifvit utlagda, alldenstund åtskilliga tomtegare nu underhandla med staden om egoutbyte för sistnämnda ändamål.

På grund af dessa och en del andra för Stampen gynnsamma förhållanden, såsom dess läge i stadens centrum, den ökade trafiken åt Gårda, Olskroken och Qviberg, stor efterfrågan på bostadslägenheter i denna stadsdel och statens järnvägsstations (event. Centralstations) sannolika förläggande nära intill Odinsgatan i en icke långt aflägsen framtid, har byggnadsverksamheten i någon mån börjat utveckla sig åt detta håll och dessutom en rätt liflig spekulation i tomter inom 16:de roten på senaste tider egt rum, och detta till stigande värde.

Det; är därför mer än sannolikt, att Stampen inom några få år skall få ett helt annat utseende, än den nu har och blifva en af stadens moderna delar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Friggagatan vid Svingeln. I fonden – Skansen Lejonet, 1895-1900.