1800-talets Göteborg

Ett lik af en okänd mansperson

”Ett lik af en okänd mansperson anträffades i lördags morgse vid half 7-tiden flytande i elfven midt för Magasinsqvarteret. Den omkomne har nu igenkänts vara artilleristen n:r 20 vid Andra Göta artilleriregementes första batteri Martin Anders Wingqvist.

Liket var stadt i långt gången förruttnelse samt bar inga spår af yttre våld. Omkring halsen hängde dock ett segelgarnssnöre men inga märken efter snöret voro synliga å halsen.

Poliskammaren till hvilken rapport om saken idag afgafs förordade att liket skall obduceras af andre stadsläkaren.

Wingqvist var född 1872 i Sätila sockenoch anvärfvades vid regementet 30 oktober 1893. Den 27 sistledne februari försvann han spårlöst från kasernen. Då han 7 följande mars ej återkommit blef han ansedd såsom rymmare och utströks ur regementets rullor hvarjemte hans innestående medel öfvergingo till kronan.

Wingqvist, som var en nykter och ordentlig karl, har antagligen af våda fallit i sjön. Segelgarnssnöret torde hafva fastnat vid liket under dess flytande i vattnet. Liket kommer att begrafvas på fattigvårdens bekostnad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 april 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Magasinskvarteret, fotograferat omkring 1895-1900.