1800-talets Göteborg

Frågan om vattenklosetter

”Gatu- och vägförvaltningens förslag om införande af vattenklosetter m.m. förevar i går hos Stadsfullmäktige.

Hr Joh:s Johansson förklarade sig öfvertygad om att vattenklosettsystemet voro utmärkt bra men ansåg sig dock på grund af sanitära, ekonomiska och andra skäl f.n. bör yrka afslag å det föreliggande förslaget.

Hr Ernst Carlson yrkade ärendets bordläggning. Äfven om förslaget måste anses gifva uttryck åt ett stort och länge kändt behof, kunde detta behof ej vara så trängande att man ej kunde uppskjuta dess tillgodoseende till nästa sammanträde. (Skratt.)

Hr Gedda föreslog uppskof till första sammanträdet efter riksdagens afslutande.

Hr v. Sydow ansåg att läkarecorpsens utlåtande borde inhemtas.

Ärendet uppsköts enligt hr Geddas förslag” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Olsonska skeppsredaregården; Olsonska huset, 1965.