Ångaren Nordre Elf, som passerar linien Göteborg, Kungelf och Kornhall, hade i lördags besiktningsresa ända ut till Vinga, hvarvid besiktningsmännen meddelade de bästa vitsord om den förut välkända ångaren. Få, om ens något af våra på elfven nu gående ångare, kunna i afseende på stilig utstyrsel mäta sig med Nordre Elf, tack vare bolagets offervillighet att förbättra och modernisera sin flytande egendom, och förmoda vi, at såväl passagerare som godsafsändre skola hålla detta bolag räkning därför, särskildt som ångarens befäl har rykte om sig för att vara särdeles humant och tillmötesgående.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Ångaren Nordre Elf vid Lilla Bommens hamn.