”Det präktigaste väder är rådande. Staden är klädd i den rikaste flaggskrud,som isyn­nerhet verkar imponerande utefter hamnga­torna och nere vid hamnen, där fartyg och ångbåtar äro prydda med signalflaggor i alla färger. Äfven sluparna och skutorna i kanalen flagga allmänt. De blågula fär­gerna möta ögat hvart man ser. Det är lika glädjande som vackert att rik flagg­ning på våra nationela minnesdagar blif- vit så vanlig i vår stad — den var det ej förr. Det gör ett godt intryck på oss sjelfva och säkerligen än mera på de främlingar som besöka staden.

I en synnerligen ståtlig, smakfull och anslående flaggskrud har hörnhuset af 8tor- och Carl Gustafsgatorna, som inrym­mer fröken Eva Rodhes privatskola, prydt sig.

Från en facadbalkong synes en stor blågul flagga med unionsmärket, och från hvarje fönster, både åt Carl Gustafsgatan och Storgatan, utsticka små blågula vimp­lar och flaggor, inalles ett femtiotal.

Inom skolan har dagen äfven på annat sätt högtidlighållits.

I de större folkskolehusen ha under för­middagens lopp lärarne hållit korta, för barnen lämpade föredrag om Gustaf Vasa, hvarefter fosterländska sånger sjungits och de små, samlade kring den svenska flaggan, deltagit i ett lefve för Gustaf Va­sas minne. I de andra folkskolorna har hvar lärare och lärarinna lör sin klass framhållit dagens betydelse, hvarefter bar­nen fått lof från skolan.

Af följande lärare talades vid de större skolhusen: i Landala af hr J. Oh- lander, i Annedal af hr Elam Andersson, i Viktoriaskolhuset af hr J. Malmberg, å Qvarnberget af hr A. Törngren och å Red­berget af hr J. Brandell.

Den vackraste högtidligheten under för­middagens lopp var de tre allmänna läro­verkens flaggtåg till Exercishuset. Vi kunna för den långt framskridna tidens skull endast egna det ett kort omnäm­nande.

Kl. 1 anlände det väldliga tåget med i regementsmusik och fanor i téten till Exercishuset. I tåget dellogo omkring . 1,400 lärjungar – med 40 å 50 svenska flaggor. Sedan de inmarscherat, strömmade allmänheten till och fyllde den stora sa1 en till sista plats.

Salens fond och ena långsida voro rikt dekorerade med flaggor. På venstra sidan stod den af flaggor ocb granar omgifna talarestolen.

Realläroverkets egen orkester under an­förande af direktör E. Malmgren var pla­cerad i fonden.

Tåget inträdde i salen under tonerna af Finska rytteriets marsch.

En kör af lärjungar sjöng: “Hör oss Svea“.

Professor Carlson besteg därpå talare­stolen och uppdrog en kort lefnadsskildring, hållen i raska breda drag, af Gustaf Vasa. Han slutade med ett: Lefve kung Gösta, fäderneslandets befriare, han som skref på sin fana “med Gud och Sveriges allmoge“. Länge lefve han!

Fyrfaldiga hurrarop och fanfarer.

Härmed var högtidligheten i Exercishuset slut.

Kl. 2 har Högskolans fest hållits. För den kunna vi ej redogöra förr ån i morgon.

De egentliga högtidligheterna komma, som vi i går nämnde, att ega ram i afton- Vi erinra om folkkonserten i Arbetarein­stitutet, den stora soiréen å teatern samt minnesfesten å Realläroverket.

Äfven Nationalgoodtemplarne fira min­net af Gustaf Vasa. En af logerna, 580 Svithiod, har “Gustaf Vasa-afton“, hvarvid förekommer deklamation samt föreläsning om Gustaf Vasa. Inga andra än ordens- eyskon få dock därvid tillträde.

I afton kl. half 6 eger å kasern- etablissementet på Q viberg rum en hög­tidlighet, som bestämts genom regements- order. Det fosterländska minnet kommer dessutom att firas vid den närmast Qvi- berg belägna folkskolan, hvarest i närvaro af underofficerare m. fl. en till skolan Bkänkt fana skall invigas. Äfven här kommer tal att hållas och regementsmu­sik ljuda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur DigitalMuseum.