”Ett gatuuppträde i Haga, hvvilket väckt en obehaglig uppmärksamhet, egde på onsdagens afton rum.

På aftonen såg man nemligen några pojkar samla sig å en af gatorna och föra sådant oljud att en poliskonstapel bort inskrida. Den stojande skaran växte snart och fortsatte samt ökade skränet. Man brukar under dylika förhållanden, när gatuuppträden ega rum, säga: ingen polis syntes till!1‘ — Så var dock ingalunda förhållandet här. Man såg nog en poliskon­stapel, men han visade sig temligen hjelplös gent emot den “påträngande öfvermakten“. Till sist måste han också taga till harvärjan och söka så godt han kunde fly undan den förföljande skaran, men detta var lättare sagdt än gjordt, ty för konstapeln voro tyngdlagarna denna gång väsentligen till hinders. Enligt många tillförlitliga ögonvittnens utsago var nemligen poliskonstapeln drucken så att han raglade. Att han var “något“ drucken ha äfven hans kamrater omtalat. Det var därför gatpojkarne tyckte det vara så muntert, och likaledes tyckte alla de som förut sjelfva befunnit sig i samma predikament. Konstapeln sökte visserligen, när han fört allmänna upp­märksamheten på sin person, dölja sig, men under försöket härmed hade skaran omkring honom ytterligare tillväxt, och alla som passerade trakten och observerade folksamlingen skulle naturligtvis titta efter och se till hvad som stod på. De, som icke voro så nära, befarade olyckshändelse af ett eller annat slag. och skyndade sig till platsen. Nu tillkommo också flera poliskonstaplar.

Gatpojkarne, uppiggade af det faktum att de och den lindrigt nyktre konstapeln, kunnat samla så mycket folk, blefvo ännn modigare, hurrade, skränade och hvisslade. Den olycklige konstapeln sökte draga sig undan i en butik, utanför hvilken skaran genast samlades. Med stora svårigheter lyckades ändtligen flera konstaplar att under pojkarnes skrän hjelpa sin olycklige kamrat till vaktkontoret, hvarest denne genast erhöll tillfällig “semester“. Under tiden kunde de närvarande åskådarne räknas till minst ett par tusen, som uppfylde Haga Östergata, Husargatan samt andra närgränsande gator.

De mest vilda rykten gingo i omlopp om anledningen till folksamlingen. Somliga sade att konstapeln blifvit öfverkörd, andra att han blifvit skuren eller slagen. De gatpojkar, som icke funno det vara nog att utbreda ryktet om onykterhet, sade att flera poliskonstaplar varit i slagsmål m. m. i samma stil. De visade sig temligen uppfinningsrika. Ordningsmakten körde flera gånger bort pojkarne men de passade snart på tillfälle att samla sig på annat ställe och “bilda kö“, samt föra oljud och utsprida vidunderliga historier. Polisen gjorde allt för att lugna de nyfikna och hindra sammanstötningen.

Så snart en ensam polis visade sig å något ställe ropade pojkarne:

— Se där är en full polis!

Det blef ny uppmärksamhet och skock- ning kring denne, ehuru ryktet var osannt. De nu fungerande poliskonstaplarna gingo dock helt lugna, föraktande alla glåpord, och sökte blott upprätthålla ordning så godt de kunde och hindra att större folksamlingar uppstodo på en plats.

Efter en timmes förlopp tröttnade pojkarne att föra oväsen, de nyfikna aflägsnade sig och snart troppade äfven orostiftarne af.

De mera besinningsfulla åskådarne hade nog sina egna tankar om detta uppträde, som, om man tänker efter, icke helt och hållet bör tagaa “från den komiska si­dan“.

Vi hafva i dag å polisvaktkontoret vid Haga förfrågat oss om någon af de många deltagarne i oväsendet anmälts till åtal, men hafva fått det besked att ingen ännu blifvit rapporterad.

Enligt hvad vi hört uppgifvas lär den så mycket omtalade poliskonstapeln komma att afskedas. Ett varnande exempel, således.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Mellangatan.