”Sjukhusfrågan.

Denna segslitna fråga kom äntligen vid Stadsfullmäktiges sammanträde i går till slutbehandliug.

Den förstärkta beredning som senast ut¬talat sig i ämnet hade föreslagit Stads¬fullmäktige att besluta:

l:o) att, med ändring af sina beslut den 5 mars 1891 och 15 september 1892, till plats för nya byggnader för Allmäuna och Sahlgenska sjukhusinrättningen, anvisa och upp- :a det ä, af hoflntendenten m. m. Axel Kum- lien uppgjorda situationsplan utmärkta område af stadens egendom Änggården;

2:o) att berörda nya byggnader skola utgöras af administrations- och ekonomibyggnader, bad- och operationspaviljonger, sex fristående sjukhuspaviljonger, hvilka medels samman- bindningsgångar sättas i förbindelse med före- nämnda byggnader, en fristående isoleringsbyggnad, ett lik- och obduktionshus samt port-vaktstuga och uthu9, allt med tillhörande in¬ventarier ocb anordningar samt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de af hofintenden- ten Kumlien upprättade och i hans till beredningen aflåtna skrifvelse af den 17 sistlidne februari åberopade ritningar, situationsplan och kostnadsförslag;

3:o) att en med makadamiserad körbana försedd utfartsväg anordnas från områdets nord- vestra hörn till Karlsrogatan.

4:oJ att den genom området rinnande bäcken afledes medels en särskild kulvert, hvarjemte afloppsledning för spillvatten anordnas utmed bäcken från området till förut befintlig ledning i Karlsrogatan;

5:o) att vatten- och gasledningar till området anordnas i öfverensslämmelse med styrelsernas öfver stadens vatten- och gasverk afgifna förslag;

6:o) att tillsätta en byggnadskomité af fem ledamöter, med uppdrag att, sedan komitén hos byggnadsnämnden i Örgryte socken, därest sådant lagligen erfordras, utverkat fastställelse å ritningarne, gå i författning om utförandet af den nya sjukvårdsanstalten, i öfverensstämmelse med Stadsfullmäktiges ofvan meddelade beslut; egande komitén att närmare bestämma såväl byggnadernas höjdläge, som sättet för markens anordnande mellan och utanför byggnaderna;

7:o) att för byggnadskomitén meddela föreskrift: att byggnadsarbetena skola, i sin helhet eller delvis, utbjudas på entreprenad ; att byggnadskomitén eger att, mot arvode, som komitén må bestämma, antaga en eller flere sakkunnige personer till biträde vid utarbetandet af erforderliga detal¡ritningar, arbetsdevis och entreprenadkontrakt samt till utöfvande af öfverinseende öfver arbetenas behöriga utförande; och att byggnadskomitén eger att, i mon af behof och mot redovisningsskyldighet, ur stadsknssan uppbära för fullgörande at komiténs uppdrag nödiga medel;

8:o) att uppdraga dels åt Drätselkammaren, att, efter byggnadskomiténs samt gatu- och vägförvaltningens och vattenverksstyrelseus hörande, verkställa den uppsägning och träffa de aftal med arrendatorn af Änggärden, som påkallas at Stadsfullmäktiges beslut angående upplåtelse af området samt anläggande af väg jemte aflopps- och vattenledningar till det¬samma; dels och åt gatu- och vägförvaltningen, vattenverks- och gasverksstyrelserna, att, hvar för sig, utföra de af Stadsfullmäktige här ofvan beslutade arbeten, som på dessa styrelser ankomma, nemligen utfartsväg, bäckens afledande å sjukhusområdet samt aflopps-, vatten- och gasledningar till området; egande dessa arbetsstyrelser att, i mon at behof, ur stadskassan uppbära de för ändamålet erforderliga medel;

9:oj att, sedan den nya sjukvårdsanstalten blifvit för begagnande färdig samt nuvarande Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset dit öfver- flyttats, sjukhusets konvalescentafdelning å Götaberg skall upphöra;

10:o) att den för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset nu använda fastighet skall, sedan berörda förflyttning försiggått, efter i god tid förut försiggången reglering, genom Drätselkammarens försorg försäljas till så stor del, som icke af Stadsfullmäktige pröfvas nödig till utvidgning af gata eller allmän plats; börande Drätselkammaren, innan flyttningen eger rum, till Stadsfullmäktige inkomma med förslag angående sättet och villkoren för den sålunda beslutade försäljningen;

11:o) att köpeskillingen för försålda delar af Allmänna och Sahlgrenska sjukhusets nyssnämnda fastighet skola, i den mon de därtill förslå, och sedan kostnaderna för sjukhustomtens planering och anordnande till försäljning blifvit ur köpeskillingarne betäckta, användas till gäldande af stadens utgifter for den nya Sjukvårdsanläggningen;

12:o) att uppdraga åt Drätselkammaren att med iakttagande af Stadslnllmäktiges nnder näst föregående moment meddelade beslut, så snart ske kan, till Stadsfullmäktige inkomma med förslag å sättet för anskaffande af de medel, hvilka erfordras för anläggandet af den beslutande sjukvårdsanstalten och densammas förseende med nödiga inventarier äfven- som för utfartsväg, dränering, vatten- och gasledning till anstalten; samt

13:o) att uppdraga åt direktionen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset att inom den 1 oktober 1897 till Stadsfullmäktige in- gifva förslag till de ändringar i det för sjuk¬huset nu gällande reglemente, hvilka af direktionen anses lämpliga och af behofvet påkallade.

Diskussionen inleddes af

Hr Walter. Han hade förut uttalat som sin åsikt, att bygget borde skyndsamt påbörjas. Det beslöts emellertid att” låta hela saken hvila i afvaktan på den förstärkta beredningens yttrande. Detta beslut hade ingifvit taL fruktan för eu förnyad ändlös diskussion om byggnadens läge, men med glad öfverraskning hade tal. sett att beredningen, som han gaf det erkännandet att halva arbetat både fort och väl, begagnat sig af den grand som var lagd förut. Endast en principiel afvikelse hade tal. fäst sig vid. Den äldre beredningen ville behålla de förefintliga lutningsförhållandena och hade föreslagit sina mått och steg i enlighet därmed, den nya förstärkta beredningen ville att alla byggnaderna skulle ligga på samma nivå. Yrkade bifall till beredningens förslag.

Hr ron Sydow instämde. Äfven om utgiften vore betydlig föreläge bär en sak, hvars genomgripande sociala betydelse man ej finge förbise. Tal. ansåg den förstärkta beredningens förslag om planeringen som en förbättring.

Beredningens förslag bifölls. Vid nästa sammanträde väljas de 5 ledamöterna i byggnadsnämnden.

I sammanhang härmed och som en gifven följd af beslutet afslogs direktionens för Sahlgrenska sjukhuset begäran om anslag till sjukhusets försättande i tidsenligt skick.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Sociala huset.