”Det lär vara så godt som afgjordt att expeditionens deltagare skola afresa från Stockholm till Göteborg den 3 juni. Ankarlinorna till Nordpolsballongen äro nu färdiga och levererade af Göteborgs Förnyade Repslageriaktiebolag.

Sjelfva ankarlinan är 60 meter lång och mäter 35 m.m. i diameter. Reservankarlinan är 30 meter lång och har samma tjocklek som den förra. Linorna äro tillverkade af finaste Riga-hampa och förete ett ytterst omsorgsfullt arbete.

Fest för Andrées expedition eger rum lördagen den 6 juni kl ½ 9 e.m. å Lorensberg.

Inbjudningar är undertecknad af hrr Oscar Dickson, Olof Wijk, F.M. Colliander, Aug. Wijkander, Karl Warburg, Joh. Vising, Anton Stuxberg, F.W.H. Pegelow, Mauritz Rubenson och F. Blidberg.

Äfven damer inbjudas till afskedsfesten. Biljetter à 3 kr. tillhandahållas i boklådorna vid Södra hamngatan t.o.m. fredagen den 5 juni kl 7 e.m.

Naturligtvis får festen en storartad tillslutning. Vi ha t.o.m. hört en entusiast säkert räkna på ett tusental deltagare” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 maj 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Carlotta: Andrées polarexpedition 1896; Andreska Ballonghuset 1896. Masthugget (tomt intill Johannesplatsen – i bakgrunden fastigheten därstädes).