1800-talets Göteborg

Midsommardagen

Torsdagen den 25:e juni 1896 upptogs första sidan i Göteborgs Aftonblad av oron kring att Norge skulle ”uppsäga unionen” och förklara sig självständigt. Men dagens inlägg här på Göteborgs historia skall hålla sig inom stadens gräns och en rapport från den gångna midsommardagen.

”Midsommardagen rådde här det herligaste väder, och man begagnade sig i stor omfattning af de många förströelser som stod till buds genom lustresorna. Samtidigt med att Göteborgarne lemnade staden för att pusta ut på landet egde rum den sedvanliga invasionen af landtbor till staden, ehuru den måhända ej var så stor som den brukat vara föregående midsomrar.

I Slottsskogen fördes från arla morgonstund ett det trefligaste friluftslif. Många kamperade också därute hela den vackra midsommarnatten.

På Lorensberg hade anordnats ”stor midsommarfest” med festtåg, föreställande Floras intåg å Lorensberg. I tåget, som tog sin början kl. 9, deltogo bortåt 100 personer. Man såg här först sommarens härolder, hvarpå följde mer eller mindre lyckade typer ur dagskrönikan och slutligen blomstergudinnan sjelf i sitt ekipage omgifven av genier. Tåget upptog ej mindre än 15 nummer och afslutades å sommarteatern i ”Floras tempel” med en präktig sluttablå och balett.

Mycket folk hade samlats och lif och rörelse rådde hela aftonen bland det Göteborg, som valt att fira midsommar med ett besök på det trefliga och inbjudande Lorensberg, ett val, som säkerligen ej behöfde ångras.

Båtarne till norra och södra skärgården voro öfverfulla.

Ångbotarne till Marstrand voro ganska väl fyllda af badgäster och lustresande.

Helgen förflöt lugnt och stilla i ”Sveriges Madeira”, och på grund af det blåsiga vädret voro få promenerande synliga.

Neumanska kapellets middagskonsert vid socitetshuset åhördes dock af stora menniskoskaror som böljade fram och åter i den vackra parken.

Ännu finns det godt om rum att hyra. Beställningar ingå dock dagligen. Omkring den 26 instundande juli väntas konung Oscar till Marstrand.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 juni 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Alida Magnus 23 juli 1890.