1800-talets Göteborg

Tidigare stängningstid

”Det är en känd sak att handelsbiträdena i de mindre affärerna bär i staden ha en allt för lång arbetstid. De få börja sitt arbete kl. 7 och half 8 på morgonen och sluta det kl. half 9 och 9 på aftonen, under det att biträ­dena i större affärerna få stänga kl. 7 e. m. Om herrar principaler där de vistas ute på sina sommarnöjen hade en enda tanke på sina stackars biträden, så skulle de nog tycka att deras lott är bra tung. Tänk hvilken glädje de skulle bereda sina biträden om de åtmin­stone kunde få stänga kl. half 8 eller 8 på aftooen! Det vore ändå en stor lättnad, ty de kunde då åtminstone få komma ut och få lite frisk luft. Då det nu är den tiden som vi kalla den döda säsongen, så tycka vi att det godt skulle låta sig göra att uppfylla vår ön­skan. Om nu icke herrar butiksegare vilja stänga helt och hållet, så kunde det ju ord­nas på så sätt, att i de butiker där det finnes flere biträden kunde några få gå den ena qvällen och andra den andra qvällen litet tidigare. Om denna vår önskan blefve uppfyld, så äro vi mycket tacksamma.

Många handelsbiträden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Handelsbiträde Thorén, f 1878, foto: 1905-0.