1800-talets Göteborg

Sommarutflykt

”Arbetareförenin­gen företog i går sin sedvanliga lust­resa for året. Denna gång gällde målet den för sin naturskönhet välbekanta Stillingsön.

Afresan skedde med ångaren “Albrektsund” och mellan 3- a 400 personer deltogo i utflykten.

Vid framkomsten till Stillingsön mar­scherade de lustresande upp till en för föreningen upplåten plats, hvarefter matkorgarne slogos upp. Sedan magens kraf tillfredsställts, uppträdde folkskollärare K. G. Wikander från Göteborg och höll ett väl framfördt föredrag om föreningens ut­flykter, hvilket åhördes med intresse.

Därefter spridde man sig och roade sig på bästa sätt med badning, dans m.m. Dansen som började vid 1-tiden och fort­gick till kl. 6 på aftonen då afresan skedde tråddes med lif och lust af både gammal och ung. Från kl. 3 e. m. var societetssalongen upplåten för de dan­sande.

Som nämnts egde hemfärden rum kl. 6 och var vädret då liksom under hela ti­den det präktigaste, hög, molnfri himmel och nästan stiltje.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Järntorget mot öster, Arbetarföreningens hus i fonden, bredvid butikslänga med livsmedelsaffär och 2 möbelaffärer.