Bad

Styrsö Hafsbad

”Vid Styrsö Hafsbad var lörda­gens soiré som vanligt talrikt besökt. Programmet upptog bl. a. jubel-ouverture, solo för baryton, solo för zittra, visor af Fröding (i kostym), deklamation och en treflig bit: Exemplet smittar. Amatörerna fyllde på ett förtjenstfullt sätt sina upp­gifter.

Från staden hade kommit många, som återvände med extrabåten.

Ur ett rimmadt qväde af X. anföra vi följande strofer:

Jag längtar ut till saltmängd vestervåg med böljesvall och hafvets fläktar svala; se’n första gång jag Styrsö Hafsbad såg, då sol i purpurvåg ren börjat dala; jag längtar ut till hafvets tria band, till Styrsö klippor och dess gröna strand.

Kung Oscars park — för den i sekels år nog framtids släkten tacksam hågkomst skänka, en fager ungmö lik han ännu står, som äkta perla en gång skall han blänka bland gråa Bohuslänske klippors rad på Styrsö med dess sköna gyttjebad.

Detta bad har fått under senare tid en alldeles ofantlig tillströmning af stadbesökande som taga ett bad och återvända.

Och hotellrummen, ett sjuttiotal, äro vanligen upptagne af månadsgäster. Den rang af förstklassig badort, som Styrsö Hafsbad så hastigt förvärfvat sig, har också lockat en del främlingar att där nedslå sina bopålar för sommaren. Å re­staurationen på Styrsö Hafsbad kan man äta utmärkt för kr. 2: 50 per dag och rum i hotellet kosta omkring 30 å 35 kr. per månad. Den öfverdrifna dyrhet restau­rationen fått namn för är således obefogad hvad mat för badgäster beträffar. Att det däremot blir mycket dyrt för en och annan nattsölare från staden isynner­het om han därtill sjelf får betala för att han konserterar, faller af sig sjelft.

Salthalten håller sig vid Styrsö Hafsbad i 2 till närmare 3 proc. Varmbadhuset har nu utvidgats så att det har 36 bad­rum. Det lär vara gyttjemassagebaden som tagit sådan fart.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juli 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Foto som visar Strysö Bratten med kallbadshuset med brygga till höger. På bilden syns även varmbadhuset och hotellet. År 1900.