1800-talets Göteborg

Arv från Amerika

”Ett oväntadt Amerika-arf lär enligt hvad som förtäljas komma att tillfalla några inom Bohuslän bosatta personer. För bortåt ett trettiotal år sedan emigrerade till Amerika sjömannen Bernhard Andersson från Ulfveviken i Bokenäs socken. Enligt bref till hemorten hade han därute gift sig med en rik farmareänka, men sedan ej låtit sig afhöra, förr än nu underrättelse ingått om hans nyligen timade död. Då såväl hustrun som bar­nen aflidit före honom, kommer den efterlemnade egendomen att tillfalla hans å olika orter inom länet bosatta släktingar. Arfvet lär be­löpa sig till inemot en million kr., hvilket dock förefaller något öfverdrifvet, ehuru ingalunda omöjligt i anseende till de i vestern rådande goda tiderna vid mannens ditkomst.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigranters ankomst till Cunard Liniens kontor. April 1912.