Kategori: Ekonomi

Stadens budget inför 1898

Budgetläget pekade mot ett ganska rejält underskott i stadens kassa inför 1898. Det saknades 444 619,61, vilket motsvarar 29 891 125 SEK år 2017 mätt med konsumentprisindex (historia.se). Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gustav Adolfs torg och Börsen, troligen 1860-tal.

Hur rik var Dickson?

”Oscar Dickson förmögen­het uppgifves i tidningarna vara omkring 15 millioner kr. Sanna förhållandet är — heter det i “Nytt fr. Göteborg“ — att det är alldeles omöj­ligt att uppgifva någon exakt summa. Förmögenheten är alldeles för stor och ba­ronen var med i allt för många affärs­företag, att man […]

Import af afvelsdjur

”Med ångfartyget “Bele“ hitkommo i förgår ifrån Granton 3 stycken nötkreatur af korthornsrace och 5 stycken af Ayrshirerace, inköpta i England och Skotland af hr Josef Eklund från Stockholm. Med ångfartyget “Ariosto“ hitkommo i går från Hull 13 stycken kor, 2 tjurar och 1 kali af korthornsrace, inköpta […]

Ekman donerar

”Konsuln Oscar Ek­man har, “såsom ett erkännande af Hög­skolans hittills hafda verksamhet, på en för honom betydelsefull dag (silfverbröllopsdagen i lördags) och för att sätta Hög­skolan i tillfälle att i någon mon öka Högskolans lärarekrafter“, ställt till förfo­gande ett belopp af fyratusen (4,000) kro­nor, under förbindelse för donator […]

Auktion efter avlidna qvarnegaren Roy

”Kungörelse Å öppen auktion som förrättas i sterbhuset efter aflidne qvarnegaren C. Roy i Mölndal, Måndagen den 29 i denna månad med början kl. 10 f. m., kommer till den högstbjudande att försäljas åtskil­lig lösegendom, såsom glas och porslin, koppar-, järn- och malmsaker, möbler och husgerådssaker, gångkläder, sängkläder, […]

Och den nya banken skall heta….

”Den nya banken, som väl kom­mer att heta Göteborgs Handelsbank — den skall stå i förbindelse med Stock­holms Handelsbank, Skånska Handelsban­ken och Sundsvalls Handelsbank — är nu beslutad sak. Banken skall, enligt hvad det förljudes, icke vara filial till dessa banker, utan stå fullkomligt på egna ben, äfven […]

Behövs en ny bank i Göteborg?

”Ny bank i Göteborg? Såsom förut ryktesvis förmälts har det ifrågasatts bildandeet af en ny aktiebank i Göteborg. I dagarne ha härstädes flera för företaget intresserade personer haft öfverläggningar frågan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 februari 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från Sveriges […]

Smörgåsarna blir två öre dyrare!

”Dyrare smörgåsar. I lördags hade innehafvarne af nykterhetskaféerna i Haga samlats till möte å Kinnmarks kafé, 14 Husargatan. för att diskutera frågan om att höja priset å smörgåsar samt å s. k. “patent”. Efter en stunds diskussion beslöts att man från och med den 15 dennes skulle höja […]

Sveriges främsta handelsstad

”Sveriges främsta handelsstad är fortfarande Göteborg, hvars omsättning utgör ej mindre än 27,2 proc. af hela rikets, medan Stockholms är 19,72 och Malmös 9,58. Stockholm är dock störst som import­ort, i det att på hufvudstaden kommer 29,7 proc. af hela rikets införsel mot 27,1 på Göteborg och 10,03 […]

Mjölmarknaden

”Mjölmarknaden har under veckan stigit betydligt. Det har ytterligare bekräftat sig, att hungersnöd råder i Indien och att stora qvantiteter spannmål måste dit im­porteras. Australiens skörd är ganska li­ten. Förråderna af spannmål äro öfverallt knappa t. o. m. hos qvarnegare i Ame­rika, hvadan efterfrågan å hvete och råg […]

Nya räntesatser

”Höjda räntesatser. Från och med i dag är räntan af Riksbanken höjd med ½ à 1%, så att diskontot för vexlar nu är 41/2 % för såväl 3 månader som 6 månader, för lån mot hypotek är räntan höjd med 1/2 %, och är den äfven därå lika […]

Amerikanska pengar till Sverige

”Det är betydliga kapital, som utvandrade svenskar sända hem till an­höriga vänner här hemma i gamla Sverige. Under år 1895 sändes medelst post­anvisning från Amerika till Sverige 4,722,914 kr., hvaremot härifrån och dit ut på enahanda sätt befordrades 998,316 kr. Netto till Sverige var således 3,724,598 kr., hvilket […]

Arv från Amerika

”Ett oväntadt Amerika-arf lär enligt hvad som förtäljas komma att tillfalla några inom Bohuslän bosatta personer. För bortåt ett trettiotal år sedan emigrerade till Amerika sjömannen Bernhard Andersson från Ulfveviken i Bokenäs socken. Enligt bref till hemorten hade han därute gift sig med en rik farmareänka, men sedan […]

Kaffeauktioner i Göteborg

”Ett enskildt bolag af kaffeimportörer och agenter i Göteborg lär f. n. hålla på att bildas med ändamål att från möjligast första hand i större partier importera samt å auktion å härvarande handelsbörs minst 2:ne gånger i månaden försälja kaffe af alla de i handeln vanligen förekommande slag. […]