”Den nya banken, som väl kom­mer att heta Göteborgs Handelsbank — den skall stå i förbindelse med Stock­holms Handelsbank, Skånska Handelsban­ken och Sundsvalls Handelsbank — är nu beslutad sak. Banken skall, enligt hvad det förljudes, icke vara filial till dessa banker, utan stå fullkomligt på egna ben, äfven om de fyra bankerna komma att bilda en “bankring.

Det uppgifves att aktieteckningen här skall börja helt snart och banken träda i verksamhet den 1 juni eller 1 juli.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet visar Göteborgs Handelsbank, foto: Per Hallén 2015.