1800-talets Göteborg

Amerikanska pengar till Sverige

”Det är betydliga kapital, som utvandrade svenskar sända hem till an­höriga vänner här hemma i gamla Sverige. Under år 1895 sändes medelst post­anvisning från Amerika till Sverige 4,722,914 kr., hvaremot härifrån och dit ut på enahanda sätt befordrades 998,316 kr. Netto till Sverige var således 3,724,598 kr., hvilket sistnämnda belopp med öfver en half million kr. öfverstiger nettobelop­pet för närmast föregående år. Och dock är härmed ej angifven totalsumman af de belopp, som våra till Förenta staterna ut­vandrade landsmän hemsända till Sverige. Betydliga penningesändningar till hemlan­det verkställas äfven på annat sätt, särskildt genom bankers och emigrantkon­tors förmedling: och lära genom dylika mellanhänder endast till Göteborg hafva influtit år 1894 3,994,160 kr. och år 1895 3,835,075 kr.

Det är nog icke de senaste årens emi­granter, som äro i den lyckliga ställning, att de kunna sända hem penningar. De, som nu emigrera hafva svårt att reda sig där ute.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Götgatan åt söder, från hörnet af Spannmålsgatan, i fonden husen på Sillgatan. 1888.