1800-talets Göteborg

Mjölmarknaden

”Mjölmarknaden har under veckan stigit betydligt. Det har ytterligare bekräftat sig, att hungersnöd råder i Indien och att stora qvantiteter spannmål måste dit im­porteras. Australiens skörd är ganska li­ten. Förråderna af spannmål äro öfverallt knappa t. o. m. hos qvarnegare i Ame­rika, hvadan efterfrågan å hvete och råg är mycket stor. Gynnsamma ekonomiska förhållanden i Amerika efter skedda elek­torsval för presidentvalet bidraga i hög grad att befästa spannmålsmarknaden. Vid sådana förhållanden är prisstegringen å spannmål och mjöl fullt befogad. Pris­stegringen torde alltså denna gång icke bero på spekulation utan på liflig efterfrå­gan å effektiv vara, hvadan man kan räkna på att den 6kall blifva bestående.

Noteringen à hvete i New York har nu uppnått den höga siffran af 881/4 cent. pr bushel och har således undet loppet af cirka 3 månader stigit nära 50 °/0.

Qvarnarne hålla mycket höga priser och visa sig icke benägna att sälja.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mölndalsvägen, fastigheter på västra sidan, vid norra mynningen. Direkts mjölkbod och mjölkservering.