1800-talets Göteborg

Sveriges främsta handelsstad

”Sveriges främsta handelsstad är fortfarande Göteborg, hvars omsättning utgör ej mindre än 27,2 proc. af hela rikets, medan Stockholms är 19,72 och Malmös 9,58.

Stockholm är dock störst som import­ort, i det att på hufvudstaden kommer 29,7 proc. af hela rikets införsel mot 27,1 på Göteborg och 10,03 på Malmö.

Som exporthamn kommer Stockholm i sista rummet af rikets tre största städer, i det att 26,64 proc. af rikets utförsel går öfver Göteborg, 9,08 öfver Malmö och 8,58 öfver Stockholm.

Antalet handlande eller rättare handels­rörelser i rikets städer utgör 13,064, där- af 2,885 i Stockholm, 1,557 i Göteborg och 1,169 i Malmö. Mest vinstbringande synes handeln vara i Göteborg, i det att där hvarje handlande i medeltal är påförd 50 kr. bevillning för handelsrörelse, under det att motsvarande siffra för Stockholm är 34 och för Malmö 25.

I hela riket (landsbygden medräknad) bedrefs handelsrörelse år 1895 af till­sammans 26,042 personer, hvaraf 21,433 män och 4,609 qvinnor samt 288 bolag. Handelsbetjeningen omfattade 24,432 per­soner.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handelsbod i Kronhuset, foto från 1980-talet.