”Sveriges främsta handelsstad är fortfarande Göteborg, hvars omsättning utgör ej mindre än 27,2 proc. af hela rikets, medan Stockholms är 19,72 och Malmös 9,58.

Stockholm är dock störst som import­ort, i det att på hufvudstaden kommer 29,7 proc. af hela rikets införsel mot 27,1 på Göteborg och 10,03 på Malmö.

Som exporthamn kommer Stockholm i sista rummet af rikets tre största städer, i det att 26,64 proc. af rikets utförsel går öfver Göteborg, 9,08 öfver Malmö och 8,58 öfver Stockholm.

Antalet handlande eller rättare handels­rörelser i rikets städer utgör 13,064, där- af 2,885 i Stockholm, 1,557 i Göteborg och 1,169 i Malmö. Mest vinstbringande synes handeln vara i Göteborg, i det att där hvarje handlande i medeltal är påförd 50 kr. bevillning för handelsrörelse, under det att motsvarande siffra för Stockholm är 34 och för Malmö 25.

I hela riket (landsbygden medräknad) bedrefs handelsrörelse år 1895 af till­sammans 26,042 personer, hvaraf 21,433 män och 4,609 qvinnor samt 288 bolag. Handelsbetjeningen omfattade 24,432 per­soner.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Handelsbod i Kronhuset, foto från 1980-talet.