”Konsuln Oscar Ek­man har, “såsom ett erkännande af Hög­skolans hittills hafda verksamhet, på en för honom betydelsefull dag (silfverbröllopsdagen i lördags) och för att sätta Hög­skolan i tillfälle att i någon mon öka Högskolans lärarekrafter“, ställt till förfo­gande ett belopp af fyratusen (4,000) kro­nor, under förbindelse för donator eller hans rättsinnehafvare att årligen den 16 maj för samma ändamål tillställa Högsko­lan ett lika belopp intill dess i stället ett kapital af etthundratusen (100,000) kronor för ökande af den fond, konsul Ekman re­dan skänkt Högskolan, må varda på en gång till Högskolan öfverlemnadt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Jarl Torbacke: Carl Grimberg – ett underbart öde?, 1993.

Schillerska realgymnasiets gamla byggnad, där Göteborgs högskola först inhystes.