”Nordpolsexpeditionens af­resa eger rum redan i afton kl. 6. Kanon­båten “Svensksund“ hade nemligen redan i går hunnit intaga sin last och sedan kompasserna i dag på förmiddagen juste­rats, ligger den nu nere vid Nya kajen klar till afresa.

Tätt bakom kanonbåten ligger “Virgo“, å hvilken expeditionens tyngre råmateriel håller på att instufvas. Den väntas ej afgå förr än torsdag eller fredag. Ånga­ren föres i år af kapten B. O. Olsson.

Bland de bidrag som lemnats expeditio­nen förtjenar ej minst firman Th. Gullberg & Co:s omnämnande. Firman har nem­ligen utan någon som helst kostnad för expeditionen verkställt det svåra och tids­ödande arbetet att öfver föra den för bal­longen afsedda syran till mera transpor­tabla järnkärl.

Enligt hvad Aftonbladet meddelar, kom­mer expeditionen att från Tromsö medtaga ett trettiotal brefdufvor, hvilka under vin­tern tränats därstädes.

Vid “Svensksunds“ afresa i afton kom­mer den att åtföljas ett stycke på väg af ångarne “Falken“ och “Pallas“ hvilka båda äro förtöjda vid Nya kajen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykortet daterat 13/11 1901. Svensksund på ingående till Göteborg.