1800-talets Göteborg

Fattighuset på Stampen

”Stadsfullmäktige beslöto i går att uppdra­ga åt Drätselkammaren så väl att, jemlikt § 8 i det för kammaren gällande reglemente, på en tid af högst fem år i sender och vilkor, som Drätselkammaren kunde pröfva lämpliga, uthyra de för fattighusinrättningens behof begagnade bygg­nader samt den för landtbruk nu använda delen af fattighusängen, därvid staden dock bör förbehållas rätt att viss tid ef­ter tillsägelse återtaga för densamma be- höflig mark af berörda äng, som ock att i december månad hvarje år debitera och af Kyrkoinstitutionen uppbära den för be­gagnande af en del af den s. k. fattighusängen till fattighusinrättningen förut utgående afgitt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto från f d Fattighuset. Vid tiden för fotograferingen drivs sjukhem för lungsjuka. Bilden tagen på gården med personal och patienter. Huset timrat med utknutar och byggt i vinkel.Taket är valmat sadeltak med enkupigt tegel. 1910-talet.