”På traden Göteborg—Kri­stiania har nu af Uddevallabolaget in­satts ångaren “Uddevalla“, hvars vinter­turer mellan Uddevalla och Göteborg in­tagits af den nybygda “Kung Rane“. Då sålunda ifrågavarande bolag under vinter­månaderna har tre ångare å nämnda trade och det ej är att antaga, att Strömstadsbolaget, såsom eljes plägar ske, un­der vinterns lopp lägger upp en af sina båtar, utan på grund af konkurrensen an­ser sig tvingadt att, mot Uddevallabolagets tre, ha sina två båtar i gång, kom­ma kommunikationerna mellan Göteborg och Kristiania sjöledes att uppehållas un­der vinterns lopp af ej mindre än fem komfortabelt inredda ångfartyg.

Behofvet af lättare kommunikationer under nämnda platser har väl precis icke visat sig påkalladt, utan har väl detta arrangement tillkommit med hafd tanke på innebörden i uttrycket: Lefve konkur­rensen! — skrifves till Bohusl.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: S/S Uddevalla anländer till Svanesund.