1800-talets Göteborg

Till Viktor Rydbergs minne

”Viktor Rydbergs sista hvilo rum. Det var i går årsdagen af Viktor Rydbergs död, och hade man bestäm denna dag till att flytta den aflidnes sista qvarlefvor, hvilka hittills hvilat i härvarande krematorium, till den grafkammare som uppförts & Östra begrafningsplatset härstädes.

Vid den med löf- och barrträd omskuggade grafkullen, som uppkastats öfver grafven, har uppförts ett fyrkantigt graf monument af huggen granit.

Grafkammaren är murad af tegel, håller i ljusa färger, med blommor och gröna bladslingor.

 

Ännu täckas väggarne af de rester som för ett år sedan i form af kransar och blommor prydde Viktor Rydbergs kista.

Vid 3-tiden i går e. m. samlades det aflidnes släktingar och närmaste vänner härstädes vid krematoriet, hvarifrån den rikt blomsterhöljda kistan af 8 man bars in i grafkammaren, där den nedsattes på en katafalk, under det att en blandad kör utanför grafven sjöng trenne verser ur den aflidnes dikt “Drömlif.“

Och därmed var den högtidliga akten slut.

Med anledning af att årsdagen af Vik­tor Rydbergs död i går inföll har i pres­sen börjat diskuteras ett förslag att en Viktor Rydbergsstiftelse grundades, liksom det förut t. ex. existerar en stiftelse med namnet “Lars Hiertas minne“, en Tegnér— Oehlenschlägerfond, ett Karl-Johans-förbund och nu senast i Norge en Nansenstiftelse. Man anser, att en nationell in­samling borde göras till en Viktor Ryd- bergsfond, afsedd att användas till under­stöd för vissa kulturella sträfvanden i vårt land, exempelvis för upprättandet af en lärostol med Viktor Rydbergs namn och afsedd att främja jemförande religionshistorisk och mytologisk forskning. Eller också skulle man kunna tänka på fyllande af en annan brist i vår svenska veten­skapliga forskning genom att inrätta ett institut för klassiska och historiska källstudier i Rom. Slutligen kunde man före­slå en uppmuntran i någon form åt forsk­ningar i de sociala frågorna.

Skulle intetdera af det föreslagna anses lämpligt, står ju alltid den utvägen öppen att använda medlen till mindre och mera tillfälliga understöd åt olika sträfvanden i de antydda riktningarna ungefär som sy­stemet är för den förstnämnda af de förut jemförda stiftelserna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 september 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Viktor Rydbergs gravmonument på Östra kyrkogården, år 1900.