”Ett af Göteborgstraktens äldsta kyrkliga minnen, nemligen Fässbergs gamla kyrka, har man på senaste tid varit sysselsatt med att nedrifva, skrifves i H. T.

Kyrkan byggdes under Gustaf Vasas tid och tillbyggdes under Karl XI. Tornet tillbyggdes 1812 men nedtogs sedermera och ersattes med en klockstapel.

Den plats, där kyrkan stått, blir efter kyrkans rifning särdeles väl och vackert utmärkt genom planterade rabatter i sam­ma form, som kyrkans plan varit; och stengången inuti kyrkan och grafstenarne komma att bilda det förut varande korset eller gången. På den plats där altaret stått, skall resas en väldig sten, minst 6 alnar lång med inhuggna årtal, angifvande åren för kyrkans byggande och nedrifvande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Fässbergs kyrkogård i Mölndal. Minnessten: ”Här stod Fässbergs gamla kyrka”.