1800-talets Göteborg

Stadsplaneändring

”Man får ’jemka’ på stadsplanen för att få plats för den nya biblioteksbyggnaden på Hagatorget. Denna öppna plats är nemligen afsedd för torg och får således ej bebyggas. Man har därför att ingå till k. m:t med begäran om ändring i stadsplanen härutinnan.

Denna sida af saken har ej påpekats under de långa diskussioner som föregingo beslutet om plats för biblioteksbyggnaden, men det var ej heller nödigt, ty äfven om t. ex. Kungsparken skulle ha utsetts till byggnadsplats, hade begäran om ändring i stadsplanen varit erforderlig.

Emellertid torde det draga ut på tiden något, under afvaktan på k. m:ts beslut, innan man kan göra någon början med byggnadsarbetet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 oktober 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla Stadsbiblioteket på Vasagatan, 1910-talet.