1800-talets Göteborg

Polisgodtycke

”Herr Redaktör!

I edert senaste torsdagsnummer förekommer en notis under rubriken: ”Straff finnes äfven för polisen“, hvari med exempel gendrifves den bland allmänheten ganska vanliga upp­fattningen att det ej tjenar till något att söka beifra polisöfvergrepp. Insändaren jemte flera andra vill härmed särskildt tacka redaktionen för att ni i detta ämne liksom i så många andra låtit eder angeläget vara att fasta upp­märksamheten på en för allmänheten viktig sak.

En konstapel kan ibland af ren kitslighet trakassera folk och rapportera dom för saker, som han ej haft befogenhet att antasta dem för. Bekant är ju ock, att då och då rena polisöfvergrepp förekomma. Men det är verk­ligen sannt, att den förorättade vanligen drar sig för att söka upprättelse, dels på grund af det obehag som alltid ligger i att vara i delo med polisen, dels på grund af den ingrodda öfvertygelsen att det intet tjenar till att söka få rätt gent emot en poliskonstapels utsago.

Vän af ordning men ej af kitslighet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polis och stuveriarbetare vid hamnen i samspråk på packhusplatsen, 1890-talet.