1800-talets Göteborg

Axel Krooks minne

”Den gamle publicisten, som tecknat så många sven­ska mäns minnesrunor, har nu fått sin egen minnesvård i varaktig svensk granit rest å sin graf å stadens östra begrafningsplats. Monumentet är 3 meter högt och krönes af en marmorurna. Det har rests af Göteborgs Arbetareförening, som för ungefär ett år sedan fattade beslutet att på detta sätt hugfästa sin aflidne för­ste ordförandes minne. Det bär inskrif­ten:

Redaktör Axel Krook
9/8 1831—26/4 1893.

Och å sockeln:

Göteborgs arbetareförening reste vården
till minne af sin förste ordförande.

Monumentet har tillverkats af en med­lem i Arbetareföreningens styrelse hr J. A. Friberg. Det öfverlemnades i går vid en enkel högtidlighet till den aflidnes fa­milj. Ledamöter i Arbetareföreningen tå­gade vid 12-tiden i går under föreningens standar till graf kullen, hvarest ett tal hölls af föreningens nuvarande ordförande redaktör Henrik Hedlund för Axel Krooks minne.

Otvifvelaktigt hade många af stadens publicister velat vara närvarande vid denna högtidlighet. Men man hade ej underrät­tat dem om att den skulle försiggå. Detta är så mycket mer förvånande som Arbetareföreningens ordförande sjelf är publi­cist. Vi ha äfven hört, att många af re­daktör Krooks personliga vänner gärna velat vara närvarande, men att de ej vetat om saken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Projekt Runeberg, Svea 1845-1894. En litteraturhistorisk återblick af Karl Warburg och föreställer Axel Krook.