”Till Lindholmens verkstad i Göteborg har beordrats två underofficerare af andra graden och två underofficerskorpraler vid maskiniststaten för att dels närvara vid maskineriets profgång å torpedkryssaren

“Örnen“, dels tjenstgöra ombord å sagda fartyg under dess första expedition, då det lemnar Göteborg.

Därjemte har extra ingeniören vid mariningeniörsstaten L. E. Årfelt beordrats att inställa sig vid nämnda verkstad för att därstädes biträda vid anordnande af elektrisk belysning å berörda torpedkrys­sare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Torpedkryssaren Örnen Förlag O. Brandt

Fartyg: ÖRNEN

Bredd över allt 8,20 meter

Längd över allt 69,20 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1897

Varv: Lindholmens Verkstad