”Under arbete med kollämpning ombord å ångaren “Hermod” fick i går afton af en af ångvinschen upphis­sad koltunna stufveriarbetaren Aug. Anders­son högra, benet sa illa skadadt, att han må­ste köras till Sahlgrenska sjukhuset, där två större krossår blefvo förbundna. Han vårdas nu i sitt hem.

— Vid 11-tiden i går f. m. anträffades hamnarbetaren Hilmer Berndtsson, boende n:r 40 Postgatan, sittande i trappan till huset n:r 4 vid Torggatan, oförmögen att kunna gå. Han uppgaf, att han strax förut å öppna platsen mellan Magasinsqvarteret och cellfängelset blifvit öfverkörd af ett med bäst förspändt arbetsåkdon, därvid hästen hade trampat ho­nom på högra smalbenet. B. omhändertogs af polis och fördes i dro­ska till Sahlgrenska sjukhuset, där han fort­farande vårdas. Skadan är dock ej at farlig beskaffenhet. Åkardrängen som B. ej igenkände lyckades undkomma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Lastångfartyget HERMOD av Göteborg. Bilden tagen omkring 1914.

Fartyg: HERMOD

Bredd över allt 10,2 meter

Längd över allt 74,0 (LPP) meter

Reg. Nr.: 1330

Rederi: Ångfartygs AB Svithiod

Byggår: 1878

Varv: Motala Verkstad