Under december 1896 inleddes en långvarig strejk bland de anställda vid spårvägen. När strejkbrytare sattes i arbete väckte detta heta känslor i staden och under nyårsafton uppstod våldsamheter på minst två platser i Göteborg.

”Ett vildt pöbeluppträde egde rum nyårsafton strax efter 4-tiden i hörnet af

Södra och Östra Hamngatorna, då de sista spårvagnarna för dagen skulle köra in till stationen vid Brunnsparken.

Två extra spårvagnskarlar som under strej­ken tjenstgjorde blefvo å nämnda plats öfverfallna af några slynglar som titulerade dem for bondtjufvar och strejkbrytare. Den ene af dem vid namn Engstrand erhöll ett par slag i hufvudet samt åtskilliga sparkar.

Polis kom genast till platsen, då våldsverkarne springande aflägsnade sig.

Förbittringen mot de extra tjenstgörande spårvagnskarlarne var dock bland de vid och omkring Brunnsparken böljande folkmassorna så stor, att de, då spårvägstrafiken upphörde vid half 6-tiden, måste eskorteras af polis dä­rifrån.

De ofvannämnde våldsverkarne efterspanas ifrigt.

Å Gårda lär samtidigt en i spårvägsbolagets tjenst anställd person, som under dagen kört, blifvit öfverfallen af en del löst folk.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Hästspårvagn i mötesspåret vid Lilla Torget (mitt för Brand- och Livförsäkrings A.B. Svea)källuppgift”Göteborgs spårvägar 1879-1929” (Gbg 1929), s. 17.