Göteborg för 120 år sedan

Tillökning af Slottsskogsparkens område.

”På hemställan af styrelsen för Slottsskogsparken hemställde Drätselkammaren att stadsfullmäktige måtte besluta att

dels att med Slottsskogsparkens område skall införlifvas de begärda och den å styrelsens för Slottsskogsparken skrifvelse i ämnet bilagda karta utmärkta områden af Carlsro och

Änggården, utgörande 1,254 qvadratmeter af den förra och 837 qvadratmeter af den senare lägenheten; och

dels att uppdraga åt byggnadsnämnden att vidtaga erforderliga åtgärder för vinnande af fastställelse å det af t. f. stadsingeniören Lud­vig Simon uppgjorda förslag till jemkning i stadsplanen för lägenheten Carlsro, hvilken blifver en följd såväl af Slottsskogsparkens ofvan föreslagna utvidgning, som af beslutet om utläggande af väg fram till den af egen­domen Änggårdens mark upplåtna platsen för ett nytt sjukhus.

De områden, som af den föreslagna för­ändringen af Carlsrogatan och dess fort­sättning beröras, utgöras dels af ett för utvidgning af berörda gata med fortsätt­ning afsedt markstycke, som eges af sta­den och för närvarande icke på något sätt blifvit disponeradt, dels ock af ett öster om nämnda gata med fortsättning beläget

område af Carlsro och Änggården, hvilket område, som eges af staden, blifvit af densamma jemte öfriga delar af de fastig­heter, till hvilka området hörer, utarren­derade med rätt för staden att återbekomma för staden behöfliga andelar af Carlsro

den 1 instundande oktober och af Äng­gården den dag, som infaller 4 månader efter skedd tillsägelse.

Frågan föranledde en stunds diskussion.

Hr L* G. Bratt, som i Drätselkammaren reserverat sig mot beslutet, återkallade nu reservationen.

Hr Waller. älven han reservant, fann där­emot ej skäl att ändra åsikt. Man kunde nog med skäl sätta i fråga, om icke vår vackra och väl skötta Slottsskogspark nu vunnit den storlek och afrundning i gränserna, som vore behöflig. Marken i fråga, som delvis indelats till tomter, vore ju at icke ringa värde. Man hade beräknat värdet till 10,000 kr., men ta­laren ansåg det snarare komma upp till dubbla summan. Därtill kommer, att den tillämnade entréen och portvaktstugan mycket väl kunna byggas utan den föreslagna utvidgningen.

Hr Fiscler ansåg det vara i Slottsskogens intresse, att detta obetydliga område lemnades. Någon minskning i byggnadsområdet skulle icke komma i fråga. Villatomter finge man nog för öfrigt icke beräkna för dyrt.

Hr Wærn yrkade bifall till Drätselkamma­rens förslag.

Sedan hrr Melin, Waller och Bratt ytterligare haft ordet, bifölls Drätselkamma­rens förslag.

I fråga om behöflig ändring i stadspla­nen för Carlsro bifölls byggnadsnämndens framställning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carlsrogatan, tidigt 1900-tal.