1800-talets Göteborg

Den märkliga förevisningen på Valand

”Den märkliga förevisningen på Valand pågår i morgon sista sön­dagen. Programmet har nu tillökats mod två synnerligen sevärda nummer, nemligen zarbesöket i Paris och ett stycke från det kända hafsbadet Trouville.

Den s0m ännu icke sett de märkliga Edisonska apparaterna kan knappast göra sig en föreställning om hur bilderna framkallas. Efter fotografier, tagna 3,600 gån­ger under en tid af två minuter, framkal­las i förening med elektricitet de vexlande taflorna, som förefalla åskådaren såsom lefvande.

Barnen vid stadens skolor hafva inbju­dits att mot 10 öre för hvar och en få åse föreställningarna, då de komma sam­lade och åtföljas af lärare. I går besökte sålunda en flock skolbarn Valand.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Valand 1890.