Göteborg för 120 år sedan

Brefkort från Partille.

”Brefkort från Partille.

(Till Göteborgs Aftonblad).

Få af de intill Göteborg gränsande socknar torde så litet tala om sig som Partilie, hvarför det kanske är nödigt att upplysa de i geo­grafien mindre hemmastadda, att den är belä­gen 9 kilometer ifrån Göteborg, hvartill den gränsar i vester, i norr till Angered, i öster till Lerum och i söder till Landvetter och Örgryte.

Här finns omkring två tusen femhundra innevånare, hvaraf ungefär hälften äro jordbrukare, resten fabriksarbetare vid de stora och väl skötta Jonsereds fabriker.

Partille herregård har i fjol öfvergått till nya egare, som redan gjort inte så lite till ställets förbättring. Meningen är att till bygg­nadstomter försälja de närmast stationen sär­deles naturskönt belägna områden, som med de lätta komunikationer här äro böra bli myc­ket angenäma till såväl sommar- som vinter­bostäder för tjenstemän och pensionärer, hvar­till kommer de billiga skatterna här (40 öre pr fyrk).

Om vi tänka oss hvarje villa stå i cirka 9 á 10,000 kronor, blir ju hyran ej så dyr, och hur mycket trefligare att bo i eget hus, omgifvet af planteringar, hvilkas skötsel skän­ker egaren efter dagens stadsarbete en omvexlande och kär sysselsättning. Landsvägen hitut blir nästa år förkortad och förbättrad, sedan den under arbete för en kostnad af omkring 27,000 kronor varande vägen Olskroken—Torpa, blir färdig. Härigenom und­vikas de synnerligast vintertiden besvärliga Bagaregårds- och Härlanda-backarne; med ti­den hoppas man få åka på spårväg hit.

Med vår fattiggård äro såväl de skattdragande som, efter hvad jag tror, äfven hjonen nöjda. Där äro nu intagna ett tjugotal, hvaraf en som nyligen fått ärfva 9 å 10,000 kro­nor, men han finner sig så väl där, att han ämnar stanna qvar mot betalning. Vi ha lyc­kats få ovanligt duglig föreståndare och förestånderska, hvilket är ett hufvudvilkor vid en fattiggård.

Vi halva i höst haft kyrkoherdeval i pasto­ratet efter aflidne prosten Fast och belåten­heten med valet är allmän: de flesta rösterna tillföllo komminister C. B. Lindhult i Tanum.

Bland framsteg i orten får ej bortglömmas den under arbete varande nya järnbron öfver Säfveån invid järnvägsstationen, samt att de gamla skröpliga tegelladorna vid bron hålla på att rivas.

Vid den i slutet af förliden månad hållna kommunalstämman omvaldes till ordfö­rande i kommunal- och fattigvårdsstyrelserna godsegaren hr C. Gustafson å Sotenäs, till ledamöter i nämnden valdes disponenten W. Gibson samt hrr C. I. Sten, C. A, Schraidt och C. Anderson; till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen hrr A. P. Rothwall och C. A. Byn» gert; till revisorer att granska socknens rä­kenskaper valdes hrr Axel Th. Landström och Evald Schmidt.

På de sista tio åren ha hit inflyttat ett tio­tal så kallade hemslaktare, de flesta från Lundby socken, som här köpt mindre egen­domar hvilka blifvit prydligt bebygda. Hela deras vandel visar att det är ett framåtsträvande och särdeles skötsamt folk, som spridt en friskare vind öfver en del föråldrade för hållanden här.

Under förhoppning att de som här välja sin bostad skola finna ett fredligt samhälle slutar jag dessa enkla meddelanden.

C.G.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Partille station.