Idag återvänder vi till temat emigration, men denna gång ett brev från hemvändande emigranter som lät publicera en text i Göteborgs Aftonblad. Man kan inte undgå att få känslan av att detta är illa dold reklam. Förmodligen fick de betalt av ”Larssons” för att skriva denna text!

”Vi undertecknade svenskar ha med ångaren ”S:t Paul gjort resan ifrån New York öfver Southampton (England) hem till Göteborg på den otroligt korta tiden af 8 dagar, 20 timmar, 39 minuter. Vi landstego i Southampton och gingo på järnväg till London öfver Grimsby och passerade sedan Nordsjön till Göteborg, allt på förutnämnda tid af 8 dagar, 20 timmar, 39 minuter. Det höres nästan sagolikt men kan bestyrkas af oss alla skandinaver som voro med på resan.

Orsaken till att vi vilja offentliggöra en redogörelse för vår öfverresa hem till Sverige är att vi känna oss förpliktade därtill af tacksamheten, ty en otacksam menniska är den tyngsta börda jorden bär, säger ordspråket, Bättre behandling af emigranter än som kom oss till del under resan kan man ej önska sig. Allt erhölls fritt ombord, sängkläder bestående af rena madrasser, hvilande på spiraler, med rena filtar, så många man behagade, utan nå­got obehag. Matserveringen stod öfver allt beröm: äta vid dukadt bord, utan minsta besvär med matkärl, servis eller något annat, och sund, god, välsmakande och tillräcklig mat, alla bordets rätter.

Därtill kom att vi blefvo högst vänligt och humant bemötta, uppassade och vårdade af både betäl och manskap. Det är oändligt godt och angenämt att komma i sådant sällskap för dem som vilia resa for att söka sin utkomst och sitt lefvebröd i främmande land “Värsta föret är i portgången”, heter det ju, och man får onekligen glada framtidsutsikter när första intrycket är gynnsamt af väglaget “i porten” då man skall resa.

Därför vilja vi af uppriktig vänskap för våra svenska medbreder och medsystrar råda I eder, att skolen I utvandra eller “emigrera” som man kallar det, så hänvänden eder med förfrågan till bröderna Larsson, Americanlinien (f. d. Inmanlinien), och finnen I Eder bedragna i något som hörer till resans beqvämlighet, så skrifven därom till mig undertecknad.

C.J. Elfving,

Dalbergså, Erikstad, Elfsborgs län.

Äfven kan jag omtala båtens fart i knop hvad tiden beträffar. Som jag har rest ifrån Göteborg till New York åter och fram några gånger så är det inte inbillningsfoster utan ren verklighet. Medelhastigheten på de större af American-liniens båtar utgör 21 knop i timmen. Se här en profbit om jag räknat rätt! Första dagen 493 knop, andra dagen 524 knop, tredje d:o 617, fjerde d:o 625, femte d:o 531, sjette d:o 456 knop. Observera af gången från New York första dagen, vid hvad tid vi reste från land. och sista dagen när­made vi oss land — däri ligger orsak och verkan om vi anmärka att knopantalet var mindre första och sista dagen.

Och härmed vilja vi undertecknade frambära vår hjertliga tacksamhet till Agent Sam. Larsson, 38 Norra Hamngatan, Göteborg, äfvensom till alla, befäl som manskap, å American-liniens båtar och kunna samvetsgrannt försäkra alla som vilja utvandra att bättre behandling under resan och snabbare fram­komst till bestämmelseorten finnes ej.

Intyga vi på en gång hemvändande
svenska emigranter.

C.J. Elving

Dalbergså, Erikstad, Elfsborgs län.

Otto Anderson,

Berga, Grinstad, Elfsborgs län

G. Nilsson,

Lilla Mellösa, Örebro län

Axel Nilsson,

Kristinehamn, Vermland.

Anna Andersson, Långgatan, Stockholm
Anna Johansson,

Österbotten, Kriksbo, Stockholms län, m. fl. m.fl” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Transport av kofferar, troligen för amerikaemigrnater. Bilden tagen på Gustav Adolfs torg, i bakgrunden syns Arkaden.