Snö – det betyder trafikkaos i Göteborg och många idag gör sig lustiga över förhållandena varje gång som större mängder snö faller över staden. Det var bättre förr… eller var det så? Läs och döm själva utifrån dagens berättelse om snöstormen den 10 februari 1897.

”En häftig snöstorm med ymnigt snöfall rasade härstädes hela efter­middagen i går. Det var med knapp nöd fotvandrare kunde taga sig fram, och öfrig gatutrafik hindrades betydligt. Strax på e. m. måste spårvägstrafiken inställas, ehuru man så länge som möjligt försökte uppehålla den medels användande af dubbla anspann.

Att snöfallet skulle inverka störande på järnvägstrafiken var ju tydligt. Uppgå­ende Stockholmståget blef här försenadt omkring två timmar, dagtåget från Stock­holm måste kl. 9 stanna i Alingsås och hitkom först vid 12-tiden. Vestkustbanans tåg försenades blott 15 minuter. Vid Partille blef ett godståg stående ett par timmar och måste hitföras i tvenne afdelningar.

Kristianiatåget ankom 25 minuter för­sen a dt, Helsingborgståget likaledes och godstågen å Bergslagsbanan blefvo äfven försenade.

Vid 9-tiden i går qväll lade sig stor­men och temperaturen steg betydligt, så att de från teatern hemvändande möttes af takdropp och ungdomen kunde roa sig med snöbollkastning.

På grund af det ymniga snöfallet hafva dock morgontågen ankommit försenade. Så ankom Stockholmståget 45 minuter för­senadt och Kristianiatåget ankom 10,35 f. m. i st. för 9,15.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: Vinter i Göteborg, ca 1915.