Vintern 1897 ”rasade” en debatt kring kjolarnas längd och utseende i tidningen. Följande svar till herrar med intresse för ”kjortelfrågan” gavs av en dotter av Eva:

”Undertecknad vill härmed frambära ett uppriktigt tack till En icke mötesdeltagarinna“, för de sunda åsikter, som i lördags uttalades i Eder aktade tidning.

Åtskilliga råd ha gifvits af Adams söner, men hvilka nog ej komma att hålla streck. Hur skulle det ta sig ut, om vi följde det råd som gifvits af Civis Praktikus, att vi borde hafva benkläder liksom de, ned till foten, och så hur korta kjolar som helst? Mig tyckes, att vi kommo att likna piltar klädda i kolt och byxor. Det vore ju också en mode for nittonde århundradet!

En annan rådgifvare, som strängt håller på 10 cent. från marken, föreslår att herrarne borde föra kontroll och hafva måttstock på sig. Tänk om herrarne förde kontroll öfver sig sjelfva, huru mycken smitta skulle då icke uteblifva från hemmen!

Ingen kjol har väl på länge varit så vacker och enkel s0m den nuvarande; eller kanske föredrages den smala, med krus från midjan till foten? Hufvudsaken med våra kjolar är ju, att de ej böra släpa; om kjolen än är 10 cent. från marken behöfver den nog hållas upp i regn och slask ändå, och är den under 10 cent, sa går det mycket väl för sig, utan att den behöfver röra upp dammet, blott icke släp finnes.

Skulle någon fixerande herre icke tycka att kjolen bäres upp nog graciöst, så är det ju klokast att ej låtsa se det, eller i nödfall un­dervisa den felande hur kjolen skall bäras; det vore ju bäst, att herrarne med måttstoc­karna åtoge sig detta.

Till sist ett välment råd till alla intresse­rade herrar i kjortelfrågan. “Skomakare blif vid din läst!

En Evas dotter” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Det lila garnet sannolikt anilinfärgatt och då bör kjolen vara senare än omkr. 1860.