”Förberedelserna till Andrées nya polarfärd hafva oafbrutet fortgått under hösten och vin­tern skrifver A.-B. Till det mesta hafva de be­stått i reparation, underhåll och komplettering af den förutvarande utredningen, men åtskilligt nytt har dock tillkommit. Ballongen har af mon­sieur Lachambre blifvit försedd med nya tätningslistor öfver alla skarfvarne. Vid eqvatorn har insatts en remsa om meters bredd. Därige­nom har ballongens volym ökats med 300 m3 och bärkraften med ungefär 250 kg. Ändringen är betingad däraf, att ballongen vid tillverknin­gen blef något tyngre än beräknad var, bero­ende på att fernissan, som sammanbinder tyg­lagren, pålagts i tjockare lager, än profven ut­visade.

En gifven följd af ballongens förstoring är, att expeditionens utrustning med råmateriel för vätgasfabrikationen har måst ökas. För ballong­husets iordningsställande medföres färdigarbetadt virke. En del af detta är afsedt att använ­das, i händelse ballonghuset ej är värre skadadt, än att det kan jämförelsevis lätt repareras. En annan del är afsedd för det fall, att af ballonghuset endast golf vet och en ringa del af väggarna kunna användas. Ingeniör Svedberg, ballonghusets konstruktör, har nemligen utarbe­tat förslag till en dylik provisorisk byggnad. Arbetet utföres af byggmästaren F. O. Petters­son i Göteborg. Vätgasapparaten har underka­stats en grundlig besiktning och reparation. Till­behören till densamma äro redan färdiga att afsändas till Göteborg.

All proviant har återgått till leverantörerna, hvilka förvarat den, och nu kostnadsfritt kom­plettera densamma i de delar, som erferenheten visat behöfliga.

Med släplinorna hafva hållfastbetsprof anställts för att utröna, om de tagit skada af att de en längre tid varit impregnerade. Detta har visat sig ej vara fallet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: I 1897 års expedition tillkom en fjärde reservdeltagare till följd av Nils Ekholms beslut att hoppa av. Fr v. ses reserven Vilhelm Swedenborg, Nils Strindberg, Knut Fraenkel och S.A. Andrée.