”Ur den af styrelsen för år 1896 afgifna berättelsen må meddelas:

Vid den af sakkunniga personer efter ombyggnaden föreslagna värderingen af museihuset jemte inredning och samtliga inventarier har byggnaden med fast inredning och tomten bokförts till 600,000 kronor samt inventarier till 50,000 kr.

Besöken hafva oaktadt samlingarna med anledning af omflyttningsarbetet endast varit tillgängliga mer än hälften af året vuxit: un­der fridagar 76,238 och betalningsdagar 4,366, eller tillsammans 80,604.

Årskort hafva löste af 251 familjer och 47 enskilda personer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Museum före 1894.